obchodní společnosti foode.cz s.r.o., IČO: 09319875 se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 118432 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Foode.cz“) pro přístup a užití webových stránek www.foode.cz, www.foode-cz.web.app (dále jen „Podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Foode.cz provozuje a spravuje objednávkový portál na internetové stránce www.foode-cz.web.app (dále jen „Portál Foode.cz“). Foode.cz pronajímá portál a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu Foode.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Foode.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál Foode.cz, a dalším používání Portálu Foode.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál Foode.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Foode.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Foode.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Foode.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Foode.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

II. Použití Portálu Foode.cz

 1. Přístup a používání Portálu Foode.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Foode.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Foode.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Foode.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. Foode.cz pronajímá Portál Foode.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu Foode.cz. Foode.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Foode.cz ani za případné nekalé soutěžní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu Foode.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu Foode.cz jsou ceny za budoucí nákup služeb a/nebo produktů u Zájemce. Foode.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Foode.cz.
 4. Foode.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Foode.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Foode.cz. Foode.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Foode.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Foode.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Foode.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Foode.cz může dojít k opuštění Portálu Foode.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. Foode.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Foode.cz.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Foode.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu Foode.cz třetím osobám.

III. Autorská práva

 1. Foode.cz je výlučným vlastníkem Portálu Foode.cz.
 2. Portál Foode.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Foode.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Foode.cz.
 3. Obsah Portálu Foode.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání Foode.cz udělilo předem souhlas.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči Foode.cz prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Foode.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. se před zahájením užívání Portálu Foode.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  4. bude používat portál Foode.cz, objednávat, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Foode.cz právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Foode.cz dodržovat právní předpisy a dále je povinen vždy respektovat práva Foode.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  1. užívat PortálFoode.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
  2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Foode.cz způsobem způsobilým poškodit Foode.cz a/nebo Zájemce,
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Foode.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Foode.cz,
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Foode.cz. Portál Foode.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Foode.cz a který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  1. nebude používat Portál Foode.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Foode.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.
 4. Nebude-li možno spolehlivě ověřit, že Uživatel je starší 18-ti let, k předání využité služby a/nebo zboží Zájemce podléhající minimální věkové hranici 18-ti let, který je předmětem Zprostředkované smlouvy, nedojde a automaticky dojde Zájemcem k odstoupení od Zprostředkované smlouvy uzavřené mezi Zájemcem a Zákazníkem.
 5. Uživatel bere na vědomí, že pro účely splnění Zprostředkované smlouvy, bude Zájemcem či Foode.cz kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, který společnosti Foode.cz poskytl, a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných a volně dostupných na Portále Foode.cz. Uživatel je proto povinen do doby doručení služeb a/nebo zboží Zájemce očekávat kontaktování číšníkem (obsluhou).

V. Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce a platební podmínky

 1. Uživatel bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu vystavený Podnikem.
 2. Cena za využité služby a/nebo zboží Zájemce a případné další náklady (např. cenu doručení) hradí Uživatel jedním z následujících způsobů:
  1. hotově při převzetí;
  2. stravenkami (maximálně tak jak stanoví Zájemce);
  3. jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu Foode.cz.
 3. Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce jsou uvedeny vč. DPH.
 4. Platbou hotově/kartou/stravenkami při odchodu – Zvolí-li Uživatel způsob placení hotově při odchodu služby a/nebo zboží při odchodu, je cena splatná při odchodu z podniku při využití služby a/nebo zboží z objednávky. Cena služby a/nebo zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky číšníkovy (obsluze) při odchodu z provozovny Zájemce.
 5. Uživatel rovněž bere výslovně na vědomí, že pokud pro dokončení objednávky učiněné skrz Portál Foode.cz zvolí metodu platby listinnými stravenkami, může dojít k situaci, že Zájemce vydavatele listinných stravenek Uživatele neakceptuje. Nastane-li tato skutečnost, je Uživatel povinen objednávku uhradit hotovostí.
 6. Udělí-li Zákazník doručující osobě spropitné služby a/nebo zboží Zájemce není takto udělené spropitné příjmem Foode.cz.
 7. Uživateli je rovněž umožněno hradit cenu objednávky poukazy, které Foode.cz Uživateli v rámci péče o zákazníky udělí.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá jídla, pokrmy, nápoje a/nebo zboží nabízená Zájemcem Zákazníkům prostřednictvím Portálu Foode.cz z mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích a/nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím centra pomoci, které se nachází v uživatelské sekci profilu Uživatele (dále jen “Centrum pomoci”), a/nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@foode.cz. Zákaznická podpora poskytne informace o jejich přesném složení v příslušném pokrmu. Tyto informace jsou Zákazníkům k dispozici i v okamžiku dodání, a to u příslušného číšníka (obsluhy).
 2. Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu na Portále Foode.cz).
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Foode.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Foode.cz realizován.
 5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2020.

Ve Zlíně dne 01.08.2020